KMIDS

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อได้เรียนรู้ตัวอย่างการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรขั้นสูง “STEAM” ของทางโรงเรียน KMIDS ตลอดจนได้รับชมอาคารเรียนและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของเรา

ผู้อำนวยการหลักสูตร (Curriculum Director)

Marc Bourget

โรงเรียนนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) เป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังให้นักเรียนของเรามีความสามารถและได้รับแรงบัลดาลใจในการเป็น “ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต” ในด้านวิชาการของเรา เราเน้นและวิเคราะห์อย่างเต็มที่เพื่อให้หลักสูตรของเราสอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนแห่งเทคโนโลยีที่จะปลูกฝั้งให้นักเรียนเป็นนักนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยเรามีรายวิชาที่หลากหลาย และวิชาขั้นสูงต่าง ๆ เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และ คณิตศาสตร์ เราเชื่อว่าหลักสูตรของเราจะสามารถพัฒนานักเรียนของเรา และให้นักเรียนของเราค้นพบความสามารถที่ตัวเองมีได้อย่างแท้จริง และปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในด้านการคิดวิเคราห์ เนื่องจากทักษะเหล่านี้จะหล่อหลอมให้นักเรียนของเรามีความพร้อม และเป็นผู้นำในโลกแห่งศตวรรษที่ 21

นอกเหนือจากเรื่องวิชาการของเรา เรายังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ของนักเรียน เรามีการเปิดสอนวิชานอกหลักสูตร อาทิ วิชาแนะแนว คลับ การแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ จิตอาสาช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้พัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้านของนักเรียน

หากท่านผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน ทางทีมงาน KMIDS ของเราพร้อมตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะของท่าน เรายินดีที่จะดูแลและพัฒนาลูกของท่านเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว KMIDS ของเรา 

ด้วยความเคารพ

Marc Bourget
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนนานาชาติชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี​

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบอเมริกันขั้นสูง เรียกว่า “STEM with Robotics” ที่ทางโรงเรียนได้ร่วมพัฒนากับสถาบัน Carnegie Mellon Robotic Academy ประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในการเรียนการสอน

ได้รับการพัฒนาต่อยอดการบูรณาการวิทยาการและนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรม(E) ศิลปศาสตร์(A) และคณิตศาสตร์(M) เข้าไว้ด้วยกัน จนเรียกหลักสูตรนี้ว่า STEAM”

โครงการ Pathway to KMITL

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS มีโครงการพิเศษที่เรียกว่า Pathway to KMITL และ Pathway to CMKL ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้ทดลองเรียนวิชาใน “หลักสูตระดับมหาวิทยาลัย” โดยอาจารย์ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยจริง ๆ ดังนั้นนักเรียนของเราจะได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตัวเองเร็วยิ่งขึ้น

โครงการพิเศษที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้ทดลองเรียนวิชาใน “หลักสูตระดับมหาวิทยาลัย”

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

โครงการ Pathway to KMITL จะมอบโอกาสให้นักเรียนได้ลองเรียนวิชาในระดับมหาวิทยาลัย สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยจาก KMITL เพื่อที่นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนใหม่ ๆ

ได้รับโควตาเข้าสู่ KMITL

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Pathway to KMITL จะได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อที่ KMITL ในสาขาวิชาที่ตนเลือก โดยทั้งนี้นักเรียนจะต้องได้รับการทดสอบความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ก่อน

ได้รับหน่วยกิตในวิชาของ KMITL

เมื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Pathway to KMITL เสร็จสิ้นการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของ KMITL นักเรียนจะได้รับหน่วยกิตในวิชานั้น ๆ ทำให้สามารถต่อยอดการเรียนการสอนที่ KMITL ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศิษย์เก่าของเรา

นักเรียนที่จบการศึกษาของเราจะได้รับประสบการณ์และความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยศิษย์เก่าในรุ่นต่าง ๆ ที่ผ่านของเราได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก จากความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เราปลูกฝั่ง ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา