ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน..เปลี่ยนมาค้นพบชีวิต ลิขิตอนาคตได้ด้วยตัวน้องๆ เองที่นี่....ที่ KMIDS !!!

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือสมัครสอบได้ที่ www.kmids.ac.th หรือ โทร 061-415-2444 หรือ email info@kmids.ac.th

_______________________________________________

It's time to change. Discover Life, Discover Future with us at KMIDS !!!

For more information or to apply, please visit www.kmids.ac.th or call +66(0)61-415-2444 or email info@kmids.ac.th
... See MoreSee Less

View on Facebook

ว้าว!! สจล.ให้โควตา นร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สูงสุดกว่า 100 ที่นั่ง เริ่มปี 61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศโควตารับตรงสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กว่า 100 ที่นั่ง โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันฯ โดยใช้โรงเรียนเป็นแล็บวิจัยที่จะสร้างนักเรียนที่มี คุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและจบออกไปเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ทางสถาบัน จึงมีนโยบายให้โควตารับตรง แก่นักเรียนสาธิตฯ โดยจะนำร่อง 4 คณะ ได้แก่

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อจำนวน 40 ที่นั่ง และยังให้โควตานักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อของคณะฯ

2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้า pre-bee camp ซึ่งเป็นค่ายที่นักเรียนทุกคนที่ต้องการศึกษาต่อที่คณะต้องเข้าร่วม จำนวน 15 ที่นั่ง และยังให้โควตาศึกษาต่อที่คณะฯ จำนวน 15 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน จำนวน 40 ที่นั่ง แบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 30 ที่นั่ง และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง

4.คณะวิทยาศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ จำนวน 10 ที่นั่ง

รวมจำนวนกว่า 100 ที่นั่ง

และเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้เข้าเรียนต่อในสถาบันฯแล้ว ทางสถาบันจะทำการศึกษาวิจัย พฤติกรรมการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ต่อไป

โดยโครงการนี้จะเริ่มในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และในอนาคตยังจะมีคณะอื่น ๆ เข้าร่วมในโครงการนี้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือสมัครสอบได้ที่ www.kmids.ac.th หรือ โทร 061-415-2444 หรือ email info@kmids.ac.th

_______________________________________________________

WOW!!! KMITL offers over 100 seats of admission quota to KMIDS students starting from 2018.

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) announced over 100 seats of special direct admission quota to King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS) students. Professor Dr. Suchatvee Suwansawat, KMITL president, stated that KMIDS is a laboratory school under KMITL that offers quality instruction aiming to produce well-versed students. To help nurture KMIDS graduates further into vital human resources that thrust the nation and the world forward into the future, KMITL offers special direct admission quota to KMIDS students. Four faculties have joined force to launch this important initiative.

1.) Faculty of Engineering offers quota for 40 KMIDS students to enter their prestigious undergraduate programs as well as seats for pre-engineering (preparatory) camp.

2.) Faculty of Architecture gives quota for 15 KMIDS students for their undergraduate programs in addition to 15 seats for pre-bee camp.

3.) International Academy of Aviation Industry (IAAI) offers quota for 40 KMIDS students without written examination requirement; 30 seats for Aeronautical Engineering and Commercial Pilot program and 10 seats for Logistic Management.

4.) Faculty of Science offers quota for 10 KMIDS students.

Once these KMIDS students have enrolled within KMITL, their learning behaviors and growth will be closely monitored by educational researchers. The findings from the study will be used to help improve the curriculum and instruction at KMIDS and KMITL to produce graduates with expected learner outcomes.

More faculties are expected to join this initiative later this year.
For more information or to apply, please visit www.kmids.ac.th or call +66(0)61-415-2444 or email info@kmids.ac.th

#KMIDS #KMITL #QuotaAdmission #QuotaKMITL
... See MoreSee Less

View on Facebook

ว้าว!! สจล.ให้โควตา นร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สูงสุดกว่า 100 ที่นั่ง เริ่มปี 61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศโควตารับตรงสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า กว่า 100 ที่นั่ง โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันฯ โดยใช้โรงเรียนเป็นแล็บวิจัยที่จะสร้างนักเรียนที่มี คุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและจบออกไปเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ทางสถาบัน จึงมีนโยบายให้โควตารับตรง แก่นักเรียนสาธิตฯ โดยจะนำร่อง 4 คณะ ได้แก่

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อจำนวน 40 ที่นั่ง และยังให้โควตานักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อของคณะฯ

2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้า pre-bee camp ซึ่งเป็นค่ายที่นักเรียนทุกคนที่ต้องการศึกษาต่อที่คณะต้องเข้าร่วม จำนวน 15 ที่นั่ง และยังให้โควตาศึกษาต่อที่คณะฯ จำนวน 15 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน จำนวน 40 ที่นั่ง แบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 30 ที่นั่ง และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง

4.คณะวิทยาศาสตร์ ให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ จำนวน 10 ที่นั่ง

รวมจำนวนกว่า 100 ที่นั่ง

และเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้เข้าเรียนต่อในสถาบันฯแล้ว ทางสถาบันจะทำการศึกษาวิจัย พฤติกรรมการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ต่อไป

โดยโครงการนี้จะเริ่มในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และในอนาคตยังจะมีคณะอื่น ๆ เข้าร่วมในโครงการนี้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือสมัครสอบได้ที่ www.kmids.ac.th หรือ โทร 061-415-2444 หรือ email info@kmids.ac.th

_______________________________________________________

WOW!!! KMITL offers over 100 seats of admission quota to KMIDS students starting from 2018.

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) announced over 100 seats of special direct admission quota to King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS) students. Professor Dr. Suchatvee Suwansawat, KMITL president, stated that KMIDS is a laboratory school under KMITL that offers quality instruction aiming to produce well-versed students. To help nurture KMIDS graduates further into vital human resources that thrust the nation and the world forward into the future, KMITL offers special direct admission quota to KMIDS students. Four faculties have joined force to launch this important initiative.

1.) Faculty of Engineering offers quota for 40 KMIDS students to enter their prestigious undergraduate programs as well as seats for pre-engineering (preparatory) camp.

2.) Faculty of Architecture gives quota for 15 KMIDS students for their undergraduate programs in addition to 15 seats for pre-bee camp.

3.) International Academy of Aviation Industry (IAAI) offers quota for 40 KMIDS students without written examination requirement; 30 seats for Aeronautical Engineering and Commercial Pilot program and 10 seats for Logistic Management.

4.) Faculty of Science offers quota for 10 KMIDS students.

Once these KMIDS students have enrolled within KMITL, their learning behaviors and growth will be closely monitored by educational researchers. The findings from the study will be used to help improve the curriculum and instruction at KMIDS and KMITL to produce graduates with expected learner outcomes.

More faculties are expected to join this initiative later this year.
For more information or to apply, please visit www.kmids.ac.th or call +66(0)61-415-2444 or email info@kmids.ac.th

#KMIDS #KMITL #QuotaAdmission
... See MoreSee Less

View on Facebook

m.facebook.com/story.php?story_fbid=1695794333815178&id=104890389572255 ... See MoreSee Less

ว้าว!! สจล.ให้โควตา นร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สูงสุดกว่า 100 ที่นั่ง เริ่...

View on Facebook

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561-62 เข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 7, 8 และ 10 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ www.kmidsadmission.com/

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ตามลิ้งค์นี้
>> goo.gl/DPcv6U

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 061-415-2444 และ 085-917-4242 (จ.-ศ. 07:30-16:00) email info@kmids.ac.th หรือ www.kmids.ac.th
________________________________________________________
KMIDS is accepting applicants for grade 7, 8 and 10 for the academic year 2018-2019. Applicants can apply now at www.kmidsadmission.com/

Admission announcement can be found at goo.gl/DPcv6U

For more information, please contact the school at 061-415-2444 and 085-917-4242 (Mon-Fri 07:30-16:00), email info@kmids.ac.th or visit www.kmids.ac.th

#KMIDS #Admission
... See MoreSee Less

View on Facebook

Related posts